Để website mới được thừa hưởng những thành tựu đã có của website cũ, có thể dùng redirect 301 từ địa chỉ cũ tới địa chỉ mới. Khi dùng redirect 301, Google bots sẽ biết địa chỉ web cũ đã được chuyển hẳn sang địa chỉ mới.

Dùng file .htaccess với máy chủ *nix và webserver Apache #

Redirect 301 /old-path http://point-to-new-path.com/

Với code HTML #

<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=”0; URL=new-file.html”>
</head>
<body>
</body>
</html>

Với code lập trình PHP #

<?php
header(“HTTP/1.1 301 Moved Permanently”);
header(“Location: http://www.New-Website.com”);
?>

Với code lập trình .NET #

<script runat=”server”>
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = “301 Moved Permanently”;
Response.AddHeader(“Location”,”http://www.new-url.com”);
}
</script>