Hiệu năng sử dụng Ksplice

Đã 8 tháng kể từ thông báo cuối cùng cho việc khởi động lại các máy chủ Linux cho việc cập nhật các bản vá lỗi kernel. Từ tháng 1/2010, 3inetworks đã triển khai công nghệ Ksplice cho các máy chủ Linux, và kết quả là các hệ thống hoạt động liên tục, không có downtime do khởi động lại mà vẫn được áp dụng các bản vá lỗi kernel ngay khi được đưa ra. Đây là 1 hệ thống ví dụ đang hoạt động:

# uptime
06:02:26 up 262 days,  2:30,  1 user,  load average: 0.21, 0.30, 0.29

Đã có 36 bản vá lỗi được cài đặt vào hệ thống này trong 7 tháng qua. Nếu không sử dụng Ksplice, và vẫn muốn hệ thống được cập nhật đầy đủ, sẽ cần khởi động lại hệ thống rất nhiều lần, gây nên downtime cho khách hàng, từ đó có thể gây những cản trở không mong muốn trong việc hoạt động của doanh nghiệp. Đây là điều 3inetworks luôn tránh cho khách hàng.

Ksplice Uptrack đang được cài đặt mặc định cho các hệ thống CloudLinux hosting, managed VPS, managed servers tại 3inetworks. Các hệ thống khác muốn sử dụng Ksplice, khách hàng có thể order licenses qua 3inetworks với 1 chi phí nhỏ hàng tháng.

3inetworks là công ty đầu tiên tại Việt Nam cung cấp cả Ksplice và Cloud Linux cho các hệ thống máy chủ Linux, nhằm đảm bảo tối đa tính ổn định, bảo mật cho máy chủ của doanh nghiệp.