Xem số lượng email nhận gửi trong ngày

  • Đăng nhập vào DA theo đường dẫn http://www.domaincuaban:2222
  • Trong mục Your Account, bấm link Site Summary / Statistics / Logs
  • Bấm nút Details, bên cạnh dòng Bandwidth (MB)
  • Xem thông tin ở cột Email Deliveries (Sent)
Lưu ý rằng nếu gửi quá 2000 thư / ngày, đối với các tài khoản Linux hosting tại VietNAP, bạn sẽ nhận thông báo lỗi Unroutable address.