Unroutable address

Khi gửi mail ra ngoài, người dùng có thể gặp phải lỗi như sau

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[email protected]
Unrouteable address

Lý do

Với shared-hosting tại VietNAP, giới hạn số lượng gửi mail ra ngoài mỗi ngày là 2000 (đã được đề cập rõ trong quy định sử dụng). Khi tổng số lượng email gửi ra ngoài vượt quá 2000, hệ thống trả lỗi về. Khi gặp lỗi này, bạn cần đợi hết ngày, khi hệ thống reset lại số đếm, sẽ tiếp tục gửi ra ngoài được. Hoặc nếu thường xuyên gặp lỗi, bạn có thể cân nhắc việc nâng cấp lên các gói thư điện tử dùng riêng, để có thể cấu hình số lượng email gửi đi nhiều hơn.