Default document

Default document là một thuật ngữ, gọi đến file đầu tiên trong 1 folder, được truy xuất khi người dùng gửi 1 yêu cầu truy cập web tới. Thông thường, default document sẽ có tên là index.htm, index.html, index.php… Muốn đổi default document, với các web servers có hỗ trợ .htaccess, bạn có thể thêm 1 … Đọc tiếp