Kiểm tra downtime

downtime - unroutable address

Khi doanh nghiệp có các giao dịch trên Internet, thông qua website hay email, chúng ta cần được đảm bảo các dịch vụ luôn luôn chạy ổn định thông suốt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, downtime vẫn xảy ra, gây gián đoạn sử dụng. Có một số nguyên nhân, có thể từ phía … Đọc tiếp